Học tiếng trung bao lâu thì giao tiếp được

Học tiếng trung bao lâu thì giao tiếp được
Sách song ngữ Trung - Việt