Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Các câu nói TỨC GIẬN trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Các câu nói TỨC GIẬN trong tiếng Trung

1.You’re nothing to me. 你对我什么都不是. Nǐ duì wǒ shénme dōu bú shì. Đối với tao, mày không là gì cả
2.What do you want? 你想怎么样?Nǐ xiǎng zěnmeyàng? Mày muốn gì ?
3.You’ve gone too far! 你太过分了!Nǐ tài guòfèn le! Mày thật quá quắt/ đáng !
4.Get away from me! 离我远一点儿! Lí wǒ yuǎn yì diǎnr! Hãy tránh xa tao ra !
5.I can’t take you any more! 我再也受不了你啦 ! Wǒ zài yě shòu bù liǎo nǐ la! Tao chịu hết nổi mày rồi
6.You asked for it. 你自找的 . Nǐ zì zhǎo de. Do tự mày chuốc lấy
7.Shut up! 闭嘴!Bì zuǐ! Câm miệng
8.Get lost.滚开!Gǔn kāi! Cút đi
9.You’re crazy! 你疯了! Nǐ fēngle! Mày điên rồi !
10.Who do you think you are? 你以为你是谁? Nǐ yǐwéi nǐ shì shuí? Mày tưởng mày là ai ?
11.I don’t want to see your face! 我不愿再见到你!Wǒ bú yuàn zàijiàn dào nǐ! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
12.Get out of my face. 从我面前消失!Cóng wǒ miànqián xiāoshī! Cút ngay khỏi mặt tao
13.Don’t bother me. 别烦我。Bié fán wǒ. Đừng quấy rầy/ nhiễu tao
14.You piss me off. 你气死我了。Nǐ qì sǐ wǒ le.Mày làm tao tức chết rồi
15.You have a lot of nerve. 脸皮真厚。Liǎnpí zhēn hòu. Mặt mày cũng dày thật

Nguồn : Sưu tầm

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments