[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BÁO CÁO CÔNG VIỆC trong tiếng Trung

Chủ đề BÁO CÁO CÔNG VIỆC trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung