[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC trong tiếng Trung (Phần 2)

Chủ đề CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC trong tiếng Trung (Phần 2)
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung