Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÔNG TY NGOẠI THƯƠNG trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÔNG TY NGOẠI THƯƠNG trong tiếng Trung

STT

Tiếng Việt

Tiếng Trung

Phiên âm

1

Bán ra nước ngoài

外销

wàixiāo

2

Bản kê đòi bồi thường

索赔淸单

suǒpéi qīngdān

3

Bạn hàng

贸易伙伴

màoyì huǒbàn

4

Bảng kê khai hàng hóa trên tàu (manifest)

舱单

cāng dān

5

Báo giá

报价

bàojià

6

Bên bán

卖方

màifāng

7

Bên mua

买方

mǎifāng

8

Biên mậu, mậu dịch biên giới

边境贸易

biānjìng màoyì

9

Bồi thường

赔偿

péicháng

10

Cảng bốc dỡ, cảng chất hàng

装货口岸

zhuāng huò kǒu’àn

11

Cảng bốc hàng

装运港

zhuāngyùn gǎng

12

Cảng đăng ký (tàu thuyền)

船籍港

chuánjí gǎng

13

Cảng đến

到达港

dàodá gǎng

14

Cảng giao hàng

交货港

jiāo huò gǎng

15

Cảng nhập khẩu

进口港

jìnkǒu gǎng

16

Cảng theo hiệp ước

条约口岸

tiáoyuē kǒu’àn

17

Cảng thông thương, cảng thương mại

通商口岸

tōngshāng kǒu’àn

18

Cảng tự do

自由港

zìyóugǎng

19

Cảng xuất phát, cảng đi

出发港

chūfā gǎng

20

Chấp nhận (hối phiếu)

承兑; 接受

chéngduì; jiēshòu

21

Chất lượng

质量

zhìliàng

22

Chế độ hạn ngạch nhập khẩu

进口限额制度

jìnkǒu xiàn’é zhìdù

23

Chế độ hạn ngạch xuất khẩu

出口限额制度

chūkǒu xiàn’é zhìdù

24

Chi trả

支付

zhīfù

25

Chi trả bằng đổi hàng

易货支付

yì huò zhīfù

26

Chi trả bằng tiền mặt

现金支付

xiànjīn zhīfù

27

Chi trả bằng tín dụng

信用支付

xìnyòng zhīfù

28

Chỉ số ngoại thương

外贸指数

wàimào zhǐshù

29

Chiến tranh thương mại (mậu dịch)

贸易战

màoyì zhàn

30

Chứng nhận bảo hiềm

保险单; 保单

bǎoxiǎn dān; bǎodān

31

Chứng nhận chất lượng (hàng hóa)

(货物)品质证明书

(huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū

32

Chứng nhận xuất xứ

产地证书; 原产地证明书

chǎndì zhèngshū; yuán chǎndì zhèngmíng shū

33

Chuyển tiền bằng thư

信汇

xìn huì

34

Chuyển tiền qua điện báo

电汇

diànhuì

35

Con đường mậu dịch

贸易途径

màoyì tújìng

36

Công ty ngoại thương của huyện

县外贸公司

xiàn wàimào gōngsī

37

Công ty ngoại thương của thành phố

市外贸公司

shì wàimào gōngsī

38

Công ty ngoại thương của tỉnh

省外贸公司

shěng wàimào gōngsī

39

Công ty ngoại thương quốc tế

国际贸易公司

guójì màoyì gōngsī

40

Công ty xuất nhập khẩu

进出口公司

jìn chūkǒu gōngsī

41

Cục kiểm nghiệm hàng hóa

商品检索局

shāngpǐn jiǎnsuǒ jú

42

Cục ngoại thương

外贸局

wàimào jú

43

Danh mục hàng nhập khẩu

进口商品目录

jìnkǒu shāngpǐn mùlù

44

Danh mục hàng xuất khẩu

出口商品目录

chūkǒu shāngpǐn mùlù

45

Đại biểu đàm phán

谈判代表

tánpàn dàibiǎo

46

Đàm phán giá cả

价格谈判

jiàgé tánpàn

47

Đàm phán mậu dịch

贸易谈判

màoyì tánpàn

48

Đặc sản

特产品

tè chǎnpǐn

49

Địa điếm giao hàng

交货地点

jiāo huò dìdiǎn

50

Điều khoản tối huệ quốc

最惠国条款

zuìhuìguó tiáokuǎn

51

Điều kiện mậu dịch

贸易条件

màoyì tiáojiàn

52

Định giá

定价

dìngjià

53

Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại

贸易代表团

màoyì dàibiǎo tuán

54

Doanh nghiệp đại lý

代理商

dàilǐ shāng

55

Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất

制造商

zhìzào shāng

56

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu

出口商

chūkǒu shāng

57

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu

进出口商行

jìn chūkǒu shāngháng

58

Đòi bồi thường

索赔

suǒpéi

59

Đối thủ cạnh tranh thương mại

贸易竞争对手

màoyì jìngzhēng duìshǒu

60

Đơn đặt hàng

定单

dìngdān

61

Đơn đặt hàng dài hạn

长期定单

chángqí dìngdān

62

Đơn đặt hàng tơ lụa

丝绸定货单

sīchóu dìnghuò dān

63

Đồng tiền thanh toán

支付货币

zhīfù huòbì

64

Đồng tiền thanh toán

结算货币

jiésuàn huòbì

65

Giá bán buôn (bán sỉ)

批发价

pīfā jià

66

Giá cả hàng hóa

商品价格

shāngpǐn jiàgé

67

Giá CIF (giá nhập khẩu đến cảng – giá bao gồm giá thành, phí bảo hiêm và cước vận chuyển)

到岸价格

dào àn jiàgé

68

Giá FOB, giá giao hàng trên tàu, giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển

离岸价格

lí àn jiàgé

69

Giá giao hàng

交货价格

jiāo huò jiàgé

70

Giá trị nhập khẩu

进口值

jìnkǒu zhí

71

Giá trị xuất khẩu

出口值

chūkǒu zhí

72

Giá ưu đãi

优惠价格

yōuhuì jiàgé

73

Giao cho người vận tải (địa điểm chỉ định)

货交承运人 (指定地点)

huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn)

74

Giao dọc mạn tàu

(启运港)船边 交货

(qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò

75

Giao hàng định kỳ

定期交货

dìngqí jiāo huò

76

Giao hàng kỳ hạn, giao sau

远期交货

yuǎn qí jiāo huò

77

Giao hàng tại kho

仓库交货

cāngkù jiāo huò

78

Giao hàng tại xưởng

工厂交货

gōngchǎng jiāo huò

79

Giao hàng trên tàu

船上交货

chuánshàng jiāo huò

80

Giao hàng vào thời gian gần, giao hạn gần

近期交货

jìnqí jiāo huò

81

Giao tại biên giới

边境交货

biānjìng jiāo huò

82

Giấy phép nhập khẩu

进口许可证

jìnkǒu xǔkě zhèng

83

Giấy phép xuất khẩu

出口许可证

chūkǒu xǔkě zhèng

84

Hàng công nghiệp

工业品

gōngyè pǐn

85

Hàng công nghiệp nặng

重工业品

zhònggōngyè pǐn

86

Hàng công nghiệp nhẹ

轻工业品

qīnggōngyè pǐn

87

Hàng hóa nhập khẩu

进口商品

jìnkǒu shāngpǐn

88

Hàng hóa xuất khẩu

出口商品

chūkǒu shāngpǐn

89

Hàng khoáng sản

矿产品

kuàng chǎnpǐn

90

Hạng mục nhập khẩu

进口项目

jìnkǒu xiàngmù

91

Hạng mục xuất khấu

出口项目

chūkǒu xiàngmù

92

Hàng ngoại

外国商品

wàiguó shāngpǐn

93

Hàng nhập khẩu

进口货物

jìnkǒu huòwù

94

Hàng nông sản

农产品

nóngchǎnpǐn

95

(Hàng) nước ngoài sản xuất

外国制造的

wàiguó zhìzào de

96

Hàng quá cảnh

过境货物

guòjìng huòwù

97

(Hàng) sản xuất ngay tại chồ

当地制造的

dāngdì zhìzào de

98

Hàng sản xuất xuất khẩu

出口的制造品

chūkǒu de zhìzào pǐn

99

Hàng thủ công mỹ nghệ

工艺美术品

gōngyì měishù pǐn

100

(Hàng) trong nước sản xuất

本国制造的

běnguó zhìzào de

101

(Hàng) Trung Quốc sản xuất

中国制造的

zhōngguó zhìzào de

102

Hàng xuất khẩu

出口货物

chūkǒu huòwù

103

Hiệp định mậu dịch song phương

双边贸易协定

shuāngbiān màoyì xiédìng

104

Hóa đơn

发票; 发单; 装货淸单

fāpiào; fā dān; zhuāng huò qīngdān

105

Hóa đơn chiếu lệ

假定发票, 形式发票

jiǎdìng fāpiào, xíngshì fǎ piào

106

Hóa đơn chính thức

确定发票, 最终发票

quèdìng fāpiào, zuìzhōng fāpiào

107

Hóa đơn lãnh sự

领事发票, 领事签证发栗

lǐngshì fāpiào, lǐngshì qiānzhèng fā lì

108

Hóa đơn tạm thời

临时发票

línshí fāpiào

109

Hóa đơn thương mại

商业发票

shāngyè fāpiào

110

Hội chợ giao dịch hàng hóa, hội chợ thương mại

商品交易会:

shāngpǐn jiāoyì huì:

111

Hối phiếu

汇票

Huìpiào

112

Hối phiếu có kỳ hạn

远期汇票

yuǎn qí huìpiào

113

Hối phiếu kèm chứng từ

跟单汇票

gēn dān huìpiào

114

(Hối phiếu) nhờ thu theo chứng từ

跟单托受

gēn dān tuō shòu

115

Hổi phiếu trả cho người cầm phiếu

执票人汇票; 执票人票据

zhí piào rén huìpiào; zhí piào rén piàojù

116

Hối phiếu trơn

光票

guāng piào

117

Hợp đồng đôi bên cùng có lợi

互惠合同

hùhuì hétóng

118

Hợp đồng mua hàng

购货合同

gòu huò hétóng

119

Hợp đồng ngoại thương

外贸合同

wàimào hétóng

120

Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán

销售合同

xiāoshòu hétóng

121

Kết toán, thanh toán

结算

jiésuàn

122

Khu ngoại thương, khu vực thương mại nước ngoài

对外贸易区

duìwàimàoyì qū

123

Khu vực mậu dịch tự do

自由贸易区

zìyóu màoyì qū

124

Kiểm nghiệm hàng hóa

商品检验

shāngpǐn jiǎnyàn

125

Kiểm nghiệm nhập khẩu

进口检验

jìnkǒu jiǎnyàn

126

Kiểm nghiệm xuất khẩu

出口检验

chūkǒu jiǎnyàn

127

Kiểm soát nhập khẩu

进口管制

jìnkǒu guǎnzhì

128

Kiểm soát xuất khẩu

出口管制

chūkǒu guǎnzhì

129

Ký hậu

背书; 批单

bèishū; pī dān

130

Ký hậu để trống

空白背书; 不记名背书

kòngbái bèishū; bù jìmíng bèishū

131

Ký hậu hạn chế

限制性背书

xiànzhì xìng bèishū

132

Kỳ phiếu

本票; 期票

běn piào; qí piào

133

Lệ phí kiếm nghiệm hàng hóa

商品检验费

shāngpǐn jiǎnyàn fèi

134

Mậu dịch bù trừ

补偿贸易

bǔcháng màoyì

135

Mậu dịch chuyển khẩu

转口贸易

zhuǎnkǒu màoyì

136

Mậu dịch đa phương

多边贸易

duōbiān màoyì

137

Mậu dịch đối ngoại, ngoại thương

对外贸易

duìwàimàoyì

138

Mậu dịch đường biên

海运贸易

hǎiyùn màoyì

139

Mậu dịch hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng

易货贸易

yì huò màoyì

140

Mậu dịch hữu hình

有形贸易

yǒuxíng màoyì

141

Mậu dịch quá cảnh

过境贸易

guòjìng màoyì

142

Mậu dịch qua trung gian

中介贸易

zhōngjiè màoyì

143

Mậu dịch song phương

双边贸易

shuāngbiān màoyì

144

Mậu dịch trong nước

国内贸易

guónèi màoyì

145

Mậu dịch tự do

自由贸易

zìyóu màoyì

146

Mậu dịch vô hình

无形贸易

wúxíng màoyì

147

Mức nhập khẩu

进口额

jìnkǒu é

148

Mức xuất khẩu

出口额

chūkǒu é

149

Người đàm phán

谈判人

tánpàn rén

150

Người gửi hàng

发货人

fā huò rén

151

Người nhận hàng

收货人

shōu huò rén

152

Nhà buôn sỉ, nhà phân phối

批发商

pīfā shāng

153

Nhập khẩu gián tiếp

间接进口

jiànjiē jìnkǒu

154

Nhập khẩu miễn thuế

免税进口

miǎnshuì jìnkǒu

155

Nhập khẩu trực tiếp

直接进口

zhíjiē jìnkǒu

156

Nhập siêu

入超, 逆差

rù chāo, nìchā

157

Nhập siêu, thâm hụt thương mại, thâm hụt mậu dịch

贸易逆差

màoyì nìchā

158

Nước buôn bán lớn (cường quốc mậu dịch)

贸易大国

màoyì dàguó

159

Nước nhập khẩu

进口国

jìnkǒu guó

160

Nước xuất khẩu

出口国

chūkǒu guó

161

Phí bảo quản hàng hóa

货物保管费

huòwù bǎoguǎn fèi

162

Phí vận chuyển hàng hóa

货物运费

huòwù yùnfèi

163

Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm

检验合格证书

jiǎnyàn hégé zhèngshū

164

Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa

商品检验证明书

shāngpǐn jiǎnyàn zhèngmíng shū

165

Phiếu đóng gói

装箱单; 包装清单; 花色码单

zhuāng xiāng dān; bāozhuāng qīng dān; huāsè mǎ dān

166

Phiếu gửi hàng

(承运人的)发货通知书; 托运单; 寄售通知书

(chéngyùn rén de) fā huò tōngzhī shū; tuōyùn dān; jìshòu tōngzhī shū

167

Phương thức chi trả

支付方式

zhīfù fāngshì

168

Phương thức giao hàng

交货方式

jiāo huò fāngshì

169

Phương thức nhập khẩu

进口方式

jìnkǒu fāngshì

170

Phương thức thanh toán

结算方式

jiésuàn fāngshì

171

Phương thức xuất khẩu

出口方式

chūkǒu fāngshì

172

Quy cách

规格

guīgé

173

Sản phâm chăn nuôi

畜产品

xù chǎnpǐn

174

Sản phẩm địa phương

土产品

tǔ chǎnpǐn

175

Séc, chi phiếu

支票

zhīpiào

176

Séc du lịch

旅行支票

lǚxíng zhīpiào

177

Séc gạch chéo

划线支票

huá xiàn zhīpiào

178

Séc gạch chéo đặc biệt

特别划线支票

tèbié huá xiàn zhīpiào

179

Séc gạch chéo thông thường

普通划线支票

pǔtōng huá xiàn zhīpiào

180

Séc theo lệnh

记名支票; 指定人支票

jìmíng zhīpiào; zhǐdìng rén zhīpiào

181

Séc xác nhận

保付支票; 保兑支票

bǎo fù zhīpiào; bǎo duì zhīpiào

182

Số lượng

数量

shùliàng

183

Sự chấm dứt hợp đồng

合同的终止

hétóng de zhōngzhǐ

184

Sự ký kết hợp đồng

合同的签订

hétóng de qiāndìng

185

Sự vi phạm hợp đồng

合同的违反

hétóng de wéifǎn

186

Tên thương hiệu

商标名

shāngbiāo míng

187

Thâm hụt ngoại thương

外贸逆差

wàimào nìchā

188

Thặng dư mậu dịch

贸易顺差

màoyì shùnchā

189

Thặng dư ngoại thương

外贸顺差

wàimào shùnchā

190

Thanh toán đa phương

多边结算

duōbiān jiésuàn

191

Thanh toán quốc tế

国际结算

guójì jiésuàn

192

Thanh toán song phương

双边结算

shuāngbiān jiésuàn

193

Thanh toán tiền mặt

现金结算

xiànjīn jiésuàn

194

Thẻ tín dụng

信用卡

xìnyòngkǎ

195

Thị trường ngoài nước

海外市场

hǎiwài shìchǎng

196

Thị trường nhập khẩu

进口市场

jìnkǒu shìchǎng

197

Thị trường quốc tế

国际市场

guójì shìchǎng

198

Thị trường thế giới

世界市场

shìjiè shìchǎng

199

Thị trường xuất khẩu

出口市场

chūkǒu shìchǎng

200

Thời gian giao hàng

交货时间

jiāo huò shíjiān

201

Thời hạn (kỳ hạn) đòi bồi thường

索赔期

suǒpéi qí

202

Thư tín dụng

信用证; 信用状

xìnyòng zhèng; xìnyòng zhuàng

203

Thư tín dụng chứng từ

跟单信用证

gēn dān xìnyòng zhèng

204

Thư tín dụng có thể hủy ngang

可撤销的信用证

kě chèxiāo de xìnyòng zhèng

205

Thư tín dụng điều khoản đỏ

红条款信用证

hóng tiáokuǎn xìnyòng zhèng

206

Thư tín dụng đối ứng

对开信用证

duì kāi xìnyòng zhèng

207

Thư tín dụng dự phòng

备用信用证

bèiyòng xìnyòng zhèng

208

Thư tín dụng giáp lưng

背对背信用证; 转开信用证

bèiduìbèi xìnyòng zhèng; zhuǎn kāi xìnyòng zhèng

209

Thư tín dụng không thể hủy ngang

不可撤销的信用证

bùkě chèxiāo de xìnyòng zhèng

210

Thư tín dụng không thể hủy ngang miễn truy đòi

不可撤销的无追索权信用证

bùkě chèxiāo de wú zhuī suǒ quán xìnyòng zhèng

211

Thư tín dụng tuần hoàn

回复信用证; 循环伯用证

huífù xìnyòng zhèng; xúnhuán bó yòng zhèng

212

Thuế nhập khẩu

进口税

jìnkǒu shuì

213

Thuế quá cảnh

转口税

zhuǎnkǒu shuì

214

Thuế xuất khẩu

出口税

chūkǒu shuì

215

Thương mại nhập khẩu

进口贸易

jìnkǒu màoyì

216

Thương mại tương hỗ, buôn bán đối lưu

互惠贸易

hùhuì màoyì

217

Thương mại xuất khấu

出口贸易

chūkǒu màoyì

218

Tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa

货物清单

huòwù qīng dān

219

Tổng giá trị nhập khẩu

进口总值

jìnkǒu zǒng zhí

220

Tổng giá trị xuất khẩu

出口总值

chūkǒu zǒng zhí

221

Tổng kim ngạch ngoại thương

外贸总额

wài mào zǒng’é

222

Trung tâm mậu dịch biên giới

边境贸易屮心

biānjìng màoyì chè xīn

223

Trung tâm mậu dịch quốc tế

国际贸易屮心

guójì màoyì chè xīn

224

Trung tâm mậu dịch thế giới

世界贸易中心

shìjiè màoyì zhōngxīn

225

Trung tâm ngoại thương

外贸中心

wài mào zhōngxīn

226

Trung tâm thương mại

贸易中心

màoyì zhōngxīn

227

Ưu đãi tối huệ quốc

最惠国待遇

zuìhuìguó dàiyù

228

Vận chuyển hàng bằng container

集装箱货运

jízhuāngxiāng huòyùn

229

Vận đơn (B/L)

()

tí (huò) dān

230

Vận đơn chở suốt

联运提单

liányùn tídān

231

Xuất khẩu gián tiếp

间接出口

jiànjiē chūkǒu

232

Xuất khẩu trực tiếp

直接出口

zhíjiē chūkǒu

233

Xuất siêu

出超

chū chāo

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments