[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐẶT CHỖ TRONG NHÀ HÀNG trong tiếng Trung

Chủ đề ĐẶT CHỖ TRONG NHÀ HÀNG trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung