Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LÀM QUEN trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LÀM QUEN trong tiếng Trung
Câu mẫu:
1. Qǐngwèn nín guìxìng 請 問 您 貴 姓 (thỉnh vấn nâm quý tính 请 问 您 贵 姓)?
= Xin hỏi ông họ chi?
2. Wǒ xìng wáng, jiào wángfāng (ngã tính Vương, khiếu Vương Phương 我 姓 王 , 叫 王 方). Nín jiào shénme míngzi 您 叫 什 麼 名 字 (nâm khiếu thập ma danh tự 您 叫 什 么 名 字)?
= Tôi họ Vương, tên là Vương Phương. Thưa ông tên chi ạ?
3. Wǒ jiào dīngyù; rènshì nín hěn gāoxìng. 我 叫 丁 玉. 認 識 您 很 高 興 (ngã khiếu Đinh Ngọc; nhận thức nâm ngận cao hứng 我 叫 丁 玉. 认 识 您 很 高 兴).
= Tôi tên Đinh Ngọc. Rất vui được làm quen với ông.
4. Wǒ yě hěn gāoxìng. 我 也 很 高 興 (ngã dã ngận cao hứng 我 也 很 高 兴).
= Tôi cũng rất vui (làm quen với ông).
5. Wǒ jièshào yíxià; zhè wèi shì chén xiānsheng; zhè shì zhāng jiàoshòu
我 介 紹 一 下. 這 位 是 陳 先 生.  這 是 張 教 授 (ngã giới thiệu nhất hạ; giá vị thị Trần tiên sinh; giá thị Trương giáo thụ 我 介 绍 一 下. 这 位 是 陈 先 生. 这 是 张 教 授).
= Tôi xin giới thiệu. Vị này là ông Trần. Còn đây là giáo sư Trương.
giao tiep
6. Nínmen hǎo 您 們 好 (nâm môn hảo 您 们 好).
= Xin chào quý ông.
7. Qǐngwèn zhāng jiàoshòu zài nǎr gōngzuò 請 問 張 教 授 在 哪 兒 工 作 (Thỉnh vấn, Trương giáo thụ tại ná nhi công tác 请 问 张 教 授 在 哪 儿 工 作)?
= Xin hỏi, giáo sư Trương đang công tác ở đâu ạ?
8. Wǒ zài wàiyǔ xuéyuàn gōngzuò; nínmen ne 我 在 外 語 學 院 工 作. 您 們 呢 (ngã tại Ngoại ngữ Học viện công tác; nâm môn ni 我 在 外 语 学 院 工 作. 您 们 呢)?
= Tôi công tác tại Học viện Ngoại ngữ. Còn các ông?
9. Wǒmen dōu tuìxiū le; tuìxiū qián zài shīfàn dàxué gōngzuò 我 們 都 退 休 了; 退 休 前 在 師 範 大 學 工 作 (ngã môn đô thoái hưu liễu; thoái hưu tiền tại Sư phạm Đại học công tác 我 们 都 退 休 了; 退 休 前 在 师 范 大 学 工 作)
= Chúng tôi đều nghỉ hưu cả rồi. Trước nghỉ hưu thì công tác ở Đại học Sư phạm.
10. Nínmen jiào shénme 您 們 教 什 麼 (nâm môn giáo thập ma 您 们 教 什 么)?
= Các ông dạy môn gì?
11. Wǒ jiào yīngwén; zhè wèi jiào fǎwén 我 教 英 文; 這 位 教 法 文 (ngã giáo Anh văn; giá vị giáo Pháp văn 我 教 英 文; 这 位 教 法 文)
= Tôi dạy tiếng Anh, còn vị này dạy tiếng Pháp.
12. Shíjiān bù zǎo le; wǒmen gāi zǒu le; yǒu shíjiān zàijiàn 時 間 不 早 了; 我 們 該 走 了; 有 時 間 再 見 (thời gian bất tảo liễu; ngã môn cai tẩu liễu; hữu thời gian tái kiến 时 间 不 早 了; 我 们 该 走 了; 有 时 间 再 见).
= Không còn sớm nữa. Chúng tôi phải đi đây. Lúc nào rảnh sẽ gặp lại.
13. Bú yào sòng le; zàijiàn 不 要 送 了; 再 見 (bất yếu tống liễu; tái kiến 不 要 送 了; 再 见).
= Xin quý ông đừng tiễn. Tạm biệt.
14. Hǎo, màn diǎnr zǒu 好, 慢 點 兒 走 (hảo, mạn điểm nhi tẩu 好, 慢 点 儿 走).
= Được rồi. Xin đi từ từ nhé.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Dành cho người mới học, Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments