Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP: CHẤT VẤN – TRANH LUẬN TRONG ĐÀM PHÁN trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP: CHẤT VẤN – TRANH LUẬN TRONG ĐÀM PHÁN trong tiếng Trung

Mẫu câu cơ bản:
1.   你们怎样才能做得更好?
Nǐmen zěnyàng cái néng zuò dé gèng hǎo?
Làm thế nào các ông mới có thể làm tốt hơn?
2.   我大致同意您的意见,但是有两三件事情想请教一下。
Wǒ dàzhì tóngyì nín de yìjiàn, dànshì yǒu liǎng sān jiàn shìqíng xiǎng qǐngjiào yí xià.
Tôi đồng ý với ý kiến của ông, nhưng có vài điều muốn hỏi.
3.   今天我想讨论一般的问题而非个别问题。
Jīntiān wǒ xiǎng tǎolùn yìbān de wèntí ér fēi gèbié wèntí.
Hôm nay tôi muốn thảo luận về vấn đề chung chứ không phải vấn đề đặc biệt.
4.   我想就这些进行了一年的谈判达成协议。
Wǒ xiǎng jiù zhèxiē jinxing le yì nián de tánpàn dáchéng xiéyì.
Tôi muốn đi đến thỏa thuận về những cuộc đàm phán đã tiến hành trong 1 năm.
5.   另外,希望你在促销手册和其他出版物中,适当地告诫消费者。
Lìngwài, xīwàng nǐ zài cùxiāo shǒucè hé qítā chūbǎn wù zhòng, shìdàng de gàojiè xiāofèizhě.
Mặt khác, hi vọng ông có sự nhắc nhở thỏa đáng đối với người tiêu dùng trong sổ tay bán hàng và trong các sách báo khác.
6.   这太高了。我们建议贵方承担所有费用的一半。
Zhè tài gāo le. Wǒmen jiànyì guìfāng chéngdān suǒyǒu fèiyòng de yìbàn.
Như vậy quá cao. Chúng tôi đề nghị bên ông chịu một nửa chi phí.
7.   我建议这份代理协议先签订一年的试用期。
Wǒ jiànyì zhè fèn dàilǐ xiéyì xiān qiāndìng yì nián de shìyòngqī.
Tôi đề nghị hợp đồng đại lý này trước tiên sẽ ký thời gian thử nghiệm là một năm.
8.   我必须回绝,因为您提供的这些条件是不能接受的。
Wǒ bìxū huíjué, yīnwèi nín tígōng de zhèxiē tiáojiàn shì bù néng jiēshòu de.
Tôi buộc phải từ chối, vì tôi không thể chấp nhận những điều kiện mà ông đưa ra.
9.   你们的销售能力如何?
Nǐmen de xiāoshòu nénglì rúhé?
Khả năng tiêu thụ của các ông như thế nào?
10.      你们怎么能购销这么多?
Nǐmen zěnme néng gòuxiāo zhème duō?
Làm thế nào mà các ông có thể bán được nhiều như vậy?
对话1:
我们的调查显示,你们的大部分产品销往北部。似乎你们的代理商的目标市场仅在北部。
Wǒmen de diàochá xiǎnshì, nǐmen de dàbùfèn chǎnpǐn xiāo wǎng běibù. Sìhū nǐmen de dàilǐshāng de mùbiāo shìchǎng jǐn zài běibù.
Theo điều tra của chúng tôi cho thấy, phần lớn sản phẩm của các ông được bán ở miền Bắc. Hình như thị trường chủ yếu của các đại lý của các ông chỉ nằm ở miền Bắc thì phải.
事实如此,但是销售形势喜人。是新产品。
Shìshí rúcǐ, dànshì xiāoshòu xíngshì xǐrén. Shì xīn chǎnpǐn.
Sự thực đúng là như vậy, nhưng hình thức bán hàng lại hấp dẫn khách. Đó là sản phẩm mới.
你们怎样才能做得更好呢?
Nǐmen zěnyàng cái néng zuò dé gèng hǎo ne?
Phải làm thế nào các ông mới có thể làm tốt hơn?
我们的汽车零件销售情况已经很好。我们相信,铸件会对我们的产品经营范围做个很好的补充。
Wǒmen de qìchē língjiàn xiāoshòu qíngkuàng yǐjīng hěn hǎo. Wǒmen xiāngxìn, zhùjiàn huì duì wǒmen de chǎnpǐn jīngyíng fànwéi zuò ge hěn hǎo de bǔchōng.
Tình hình bán phụ tùng ô tô của chúng tôi vốn rất tốt. Chúng tôi tin rằng, mặt hàng linh kiện đúc sẽ bổ sung tốt hơn cho phạm vi kinh doanh sản phẩm của chúng tôi.
能告诉我你们在过去几年中的销售状况吗?
Néng gàosù wǒ nǐmen zài guòqù jǐ nián zhōng de xiāoshòu zhuàngkuàng ma?
Có thể nói cho tôi biết tình hình bán hàng của các ông trong những năm qua được không?
过去的3年里,我们的单位销售额增长350%,利润增长了大约400%。
Guòqù de 3 nián lǐ, wǒmen de dānwèi xiāoshòu’é zēngzhǎng 350%, lìrùn zēngzhǎng le dàyuē 400%.
Trong 3 năm qua, kim ngạch bán hàng của đơn vị chúng tôi đã tăng 350%, lợi nhuận tăng khoảng 400%.
你们的销售能力如何?
Nǐmen de xiāoshòu nénglì rúhé?
Khả năng tiêu thụ của các ông như thế nào?
我们的销售力量主要集中在河内周围的四个地区,直接卖给客户。
Wǒmen de xiāoshòu lìliàng zhǔyào jízhōng zài hénèi zhōuwéi de sì ge dìqū, zhíjiē mài gěi kèhù.
Đội ngũ bán hàng của chúng tôi chủ yếu tập trung ở 4 khu vực xung quanh Hà Nội và trực tiếp bán cho khách hàng.
销售额多少?
Xiāoshòu’é duōshǎo?
Kim ngạch bán hàng là bao nhiêu?
就区域销售额而言,55%还是来自于北方,其他的来自于其他地区和南部地区。那里市场还未完全打开,很有潜力。
Jiù qūyù xiāoshòu’é ér yán, 55% háishì láizì yú běifāng, qítā de láizì yú qítā dìqū hé nánbù dìqū. Nàlǐ shìchǎng hái wèi wánquán dǎkāi, hěn yǒu qiánlì.
Xét về kim ngạch bán hàng trong khu vực thì 55% đến từ miền Bắc, số còn lại đến từ các khu vực khác và khu vực phía Nam. Thị trường ở đó vẫn chưa được khai thác hết, rất có tiềm năng.
对话2:
那样(优惠)似乎有点多。对我们来说太难赢利了。
Nàyàng (yōuhuì) sìhū yǒudiǎn duō. Duì wǒmen lái shuō tài nán yínglì le.
Chế độ ưu đãi như vậy hình như là hơi nhiều. Đối với chúng tôi thì rất khó có lời.
如果我们许诺以后长期大量订货就可以降低你们的成本,对吗?
Rúguǒ wǒmen xǔnuò yǐhòu chángqī dàliàng dìnghuò jiù kěyǐ jiàngdī nǐmen de chéngběn, duì ma?
Nếu chúng tôi hứa sau này sẽ đặt một lượng hàng lớn trong thời gian dài thì các ông có thể hạ giá thành đúng không?
是的,但是问题在于您怎么可能这样大量订货。你们怎么能购销这么多?我们需要的是未来生意的保证,不只是许诺。
Shì de, dànshì wèntí zàiyú nín zěnme kěnéng zhèyàng dàliàng dìnghuò. Nǐmen zěnme néng gòuxiāo zhème duō? Wǒmen xūyào de shì wèilái shēngyì de bǎozhèng, bù zhǐ shì xǔnuò.
Đúng vậy, nhưng vấn đề ở chỗ làm thế nào mà ông có thể đặt mua số lượng lớn như vậy. Làm thế nào mà các ông có thể mua vào và bán ra nhiều như thế? Điều chúng tôi cần là sự cam kết làm ăn trong tương lai, chứ không phải chỉ là một lời hứa.
我们说的是6个月1000件。如果我们保证订购12个月的怎么样?
Wǒmen shuō de shì 6 ge yuè 1000 jiàn. Rúguǒ wǒmen bǎozhèng dìnggòu 12 ge yuè de zěnmeyàng?
Điều chúng tôi muốn nói là 100 chiếc trong 6 tháng. Nếu chúng tôi cam kết đặt mua trong 12 tháng thì sao?
有您的保证固然好,但是我们需要书面保证,还要再细谈。
Yǒu nín de bǎozhèng gùrán hǎo, dànshì wǒmen xūyào shūmiàn bǎozhèng, hái yào zài xì tán.
Có sự cam kết của ông tất nhiên là rất tốt, nhưng chúng tôi cần cam kết trên giấy tờ và cần phải bán bạc cụ thể hơn.
对话3:
我建议最初6个月(优惠)15%, 接下来的6个月12%,保证3000个。
Wǒ jiànyì zuìchū 6 ge yuè (yōuhuì)15%, jiē xià lái de 6 ge yuè 12%, bǎozhèng 3000 ge.
Tôi đề nghị ưu đãi 15% trong 6 tháng đầu tiên và 12% trong 6 tháng tiếp theo với cam kết là 3000 chiếc.
但是问题在于您的提议意味着我销售的利润空间很小,我不禁怀疑。
Dànshì wèntí zài yú nín de tíyì yìwèizhe wǒ xiāoshòu de lìrùn kōngjiān hěn xiǎo, wǒ bùjīn huáiyí.
Nhưng vấn đề là đề nghị của ông song song với việc phần lợi nhuận bán hàng của tôi rất thấp, tôi không thể không nghi ngờ.
恐怕这是我能做到的最大努力了。
Kǒngpà zhè shì wǒ néng zuò dào de zuìdà nǔlì le.
E rằng đó là cố gắng lớn nhất mà tôi có thể làm được.
好吧,最初6个月(优惠)17%, 接下来的6个月14%,这是我的极限。
Hǎo ba, zuìchū 6 ge yuè (yōuhuì)17%, jiē xià lái de 6 ge yuè 14%, zhè shì wǒ de jíxiàn.
Thôi được, ưu đãi 17% trong 6 tháng đầu và 14% trong 6 tháng tiếp theo, đó là giới hạn cao nhất của tôi rồi.
好,我们接受。我们看看还有什么要解决的。啊,你希望我们什么时候交货?
Hǎo, wǒmen jiēshòu. Wǒmen kànkan hái yǒu shénme yào jiějué de. A, nǐ xīwàng wǒmen shénme shíhòu jiāohuò?
Được, chúng tôi chấp nhận. Để chúng tôi xem còn vấn đề gì cần giải quyết nữa không. À, ông muốn chúng tôi giao hàng vào lúc nào?
请在31日前完成第一笔定单。
Qǐng zài 31 rìqián wánchéng dì yī bǐ dìngdān.
Làm ơn hoàn thành đơn đặt hàng đầu tiên trước ngày 31.
nhung-mau-cau-giao-tiep-doi-thuong-p1

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments