Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề PHÒNG KHÁM trong tiếng Trung (Phần 2)

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề PHÒNG KHÁM trong tiếng Trung (Phần 2)

在诊室Zài zhěnshì Ở PHÒNG KHÁM
词语用法 Cách dùng một số mẫu câu:
1. 好几天了Hǎojǐ tiānle:Đã mấy hôm nay rồi:
“好”用在“几”或者“一”的前面,强调数量多或者时间长。例子:
“好”đứng trước “几”hoặc“一”, để nhấn mạnh số lượng nhiều hoặc thời gian dài. Ví dụ:
(1)      他学了好几年汉语。Tā xuéle hǎojǐ nián hànyǔ.
(2)      我去过好几次中国。Wǒ qùguò hǎojǐ cì zhōngguó.
(3)      昨天有好几个人来找你。Zuótiān yǒu hǎo jǐ gèrén lái zhǎo nǐ.
(4)      他好一会儿没有说话。Tā hǎo yīhuǐ’er méiyǒu shuōhuà.
(5)      雨下了好一阵子才停。Yǔ xiàle hǎo yī zhènzi cái tíng.
nhan-thuoc-va-tiem-thuoc
2. 看来Kàn lái:Xem ra:
“看来”表示说话人根据客观情况作出估计。例子:
“看来”chỉ người nói dựa vào tình hình khách quan để đưa ra đánh giá, suy luận. Ví dụ:
(1)      看来,你对中国的情况很了解。Kàn lái, nǐ duì zhōngguó de qíngkuàng hěn liǎojiě.
(2)      都十二点了,看来,他不会来了。Dōu shí’èr diǎnle, kàn lái, tā bù huì láile.
(3)      天阴沉沉的,看来,要下雪了。Tiān yīn chénchén de, kàn lái, yào xià xuěle.
3. 不要紧Bùyàojǐn:Đừng lo:
“不要紧”的意思是“不要把事情看得那么重要”。例子:
“不要紧”có nghĩa là “đừng xem sự việc quan trọng như thế”. Ví dụ:
(1)      对不起,叫您久等了。Duìbùqǐ, jiào nín jiǔ děngle.
不要紧。Bùyàojǐn.
(2)      这张表我填错日期了。Zhè zhāng biǎo wǒ tián cuò rìqíle.
不要紧,在填一张吧。Bùyàojǐn, zài tián yī zhāng ba.
(3)      我的病很严重吗?Wǒ de bìng hěn yánzhòng ma?
不要紧,吃点儿药就会好的。Bùyàojǐn, chī diǎn er yào jiù huì hǎo de.
4. 您看我应该注意些什么?Nín kàn wǒ yīnggāi zhùyì xiē shénme? Anh thấy tôi cần phải chú ý những gì?
“看”在这里是“认为”、“想”的意思,在征求对方的意见时,常用“您看”或“你看”。例子:
“看”ở đây có nghĩa là “认为”(cho là), “想”(nghĩ). Khi hỏi ý kiến người đối diện thường dùng “您看”hoặc “你看”. Ví dụ:
(1)      您看怎么办好?Nín kàn zěnme bàn hǎo?
(2)      您看这么做行不行?Nín kàn zhème zuò xíng bùxíng?
(3)      我看这东西不错,您看呢?Wǒ kàn zhè dōngxī bùcuò, nín kàn ne?
(4)      我看她不会来了。Wǒ kàn tā bù huì láile.
5. 要是不见好,您再来:Yàoshi bùjiàn hǎo, nín zàilái: Nếu không thấy đỡ anh hãy đến tái khám.
“不见好”的意思是看不到健康状况的好转。例子:
“不见好”có nghĩa là không thấy tình trạng sức khỏe có chuyển biến tốt. Ví dụ:
(1)      我病了一年多了,总也不见好。Wǒ bìngle yī nián duōle, zǒng yě bùjiàn hǎo.
(2)      他吃了好多药,可是病一点儿也不见好。Tā chīle hǎoduō yào, kěshì bìng yīdiǎn er yě bùjiàn hǎo.
(3)      我这咳嗽的毛病一直也不见好。Wǒ zhè késòu de máobìng yīzhí yě bùjiàn hǎo.
6. 比较法Bǐjiào fǎ:Sự so sánh:
a. 表示相同的比较,句式是“A和/跟B(不)一样(+形容词)”。
Biểu thị sự so sánh ngang bằng, ta sử dụng mẫu câu“A和/跟B(不)一样(+hình dung từ)”. Ví dụ:
例子:明天和今天一样热。Míngtiān hé jīntiān yīyàng rè.
也可以特别指明比较的项目:“A和/跟B X(不)一样(+形容词)”。
Cũng có thể chỉ rõ hạng mục so sánh bằng cách dùng mẫu câu : “A和/跟B X(不)一样(+hình dung từ)”. Ví dụ:
例子:(1)明天和今天气温一样高。Míngtiān hé jīntiān qìwēn yīyàng gāo.
(2)这两双鞋大小不一样。 Zhè liǎng shuāng xié dàxiǎo bù yīyàng.
b. 有差别的比较,局子里的形容词不能带“很、非常、有点儿”这样的程度修饰。表示超出的句式是“A比B+形容词”。
Khi so sánh hơn, tính từ trong câu không đi kèm với các từ bổ nghĩa chỉ mức độ như“很、非常、有点儿”. Mẫu câu chỉ sự so sánh là“A比B+hình dung từ”
例子:这儿夏天比南京热。Zhè’er xiàtiān bǐ nánjīng rè.
表示不及的句式是:“A没(有)B+(这么/那么)形容词”
Biểu thị sự không ngang bằng: “A没(有)B+(这么/那么)hình dung từ”.
例子:这儿夏天没(有)南京(这么/那么)热。Zhè’er xiàtiān méi (yǒu) nánjīng (zhème/nàme) rè.
7. 超出的比较Chāochū de bǐjiào: So sánh hơn:
表示超出的比较,可以在形容词前面加上“更”“还(要)”,表示超出的是某一程度很高的事物。例子:
Biểu thị trong so sánh hơn, có thê thêm “更”(càng),“还(要)”(còn) vào trước tính từ để chỉ một sự vật nào đó vượt qua một mức độ cho trước rất cao.
(1)      这儿很热,不过我们家乡更热。Zhè’er hěn rè, bùguò wǒmen jiāxiāng gèng rè.
(2)      我比你还(要)喜欢旅行。Wǒ bǐ nǐ hái (yào) xǐhuān lǚxíng.
8. 多了Duōle:Đặt sau tính từ để chỉ sự khác biệt lớn
“多了”放在形容词后面,表示超出的量很大。如果超出的量不大,则要用“一点儿”或“一些”。例子:
“多了”được đặt sau tính từ để chỉ mức độ vượt qua cao hơn. Nếu lượng vượt qua không lớn thì phải dùng“一点儿”(một ít) hoặc“一些”(một số). Ví dụ:
(1)      夏天这儿比南京热多了。Xiàtiān zhè’er bǐ nánjīng rè duōle.
(2)      夏天这儿比南京热一点儿/一些。Xiàtiān zhè’er bǐ nánjīng rè yīdiǎn er/yīxiē.
9. 两个相邻的数字连用Liǎng gè xiāng lín de shùzì liányòng:Hai số gần nhau đi liền nhau:
两个相邻的数字连用表示一个不精确的概数。例子:
Đặt hai số gần nhau đi liền nhau để chỉ một số đại khái. Ví dụ:
两、三天Liǎng, sān tiān: Hai, ba ngày
十五、六个人shíwǔ, liù gèrén: Mười lăm, mười sáu người
七、八十块钱qī, bāshí kuài qián: Bảy, tám mươi đồng.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.