[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề THI LEO NÚI trong tiếng Trung

Chủ đề THI LEO NÚI trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung