[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề XEM TI VI MỚI trong tiếng Trung

Chủ đề XEM TI VI MỚI trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung