[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề XIN PHÉP NGHỈ HỌC trong tiếng Trung

Chủ đề XIN PHÉP NGHỈ HỌC trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung