Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CHÙA CHIỀN NHÀ THỜ

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CHÙA CHIỀN NHÀ THỜ

Nội dung bài học:

1. 圆寂 (Yuánjì): Viên tịch
2. 拜佛 (Bàifó): Bái Phật
3. 神像 (Shénxiàng): Tượng thần
4. 观音像 (Guānyīn xiàng): Tượng Quan Âm
5. 佛像 (Fóxiàng): Tượng Phật
6. 菩萨像 (Púsà xiàng): Tượng Bồ Tát
7. 观音院 (Guānyīn yuàn): Tu viện Quan Âm
8. 修行 (Xiūxíng): Tu hành
9. 主持 (Zhǔchí): Trụ trì
10. 念珠 (Niànzhū): Tràng hạt
11. 斋堂 (Zhāi tang): Trai đường
12. 还愿 (Huányuàn): Trả lễ
13. 打坐 (Dǎzuò): Tĩnh tọa
14. 佛教徒 (Fójiào tú): Tín đồ đạo Phật
15. 锡杖 (Xízhàng): Tích trượng
16. 受戒 (Shòujiè): Thụ giớicac mua
17. 善男信女 (Shànnánxìnnǚ): Thiện nam tín nữ
18. 施主 (Shīzhǔ): Thí chủ
19. 签语簿 (Qiān yǔ bù): Sổ giải xăm
20. 皈依 (Guīyī): Quy y
21. 功德堂 (Gōngdé tang): Phòng công đức
22. 方丈 (Fāngzhàng): Phương trượng
23. 尼姑 (Nígū): Ni cô
24. 念佛 (Niànfó): Niệm Phật
25. 苦行者 (Kǔxíng zhě): Người khổ hạnh
26. 业缘 (Yè yuán): Nghiệp duyên
27. 业报 (Yè bào): Nghiệp báo

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments