Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề NHỜ CẬY

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Nhờ Cậy

1. 麻烦你了。(Máfan nǐ le). Làm phiền bạn.
A:想来点咖啡吗?(Xiǎnglái diǎn kāfēi ma?) (Bạn) có muốn uống chút cà phê không?
B:好的,麻烦你。(Hǎo de, máfan nǐ). Được, làm phiền bạn.
2. 可否请你帮个忙?(Kěfǒu qǐng nǐ bāng gè máng?)
(Tôi) có thể nhờ bạn giúp đỡ không?
可以帮个忙吗?(Kěyǐ bāng gè máng ma?) Có thể giúp đỡ không?
A:可否请你帮个忙?(Kěfǒu qǐng nǐ bāng gè máng?) (Tôi) có thể nhờ bạn giúp đỡ không?
B:好啊,什么事?(Hǎo a, shénme shì?) Được chứ, chuyện gì vậy?
3. 你介意帮我个忙吗?(Nǐ jièyì bāng wǒ gè máng ma?) Bạn có phiền khi giúp tôi không?
4. 可不可以帮我?(Kě bù kěyǐ bāng wǒ?) (Bạn) có thể giúp tôi được không?
5. 请帮忙拿一下这些行李。(Qǐng bāngmáng ná yīxià zhèxiē xínglǐ).
Xin giúp tôi xách những hành lí này.
6. 明天可以打电话给我吗?(Míngtiān kěyǐ dǎ diànhuà gěi wǒ ma?)
Ngày mai có thể gọi điện cho tôi được không?
7. 明天早上七点可以叫我起床吗?(Míngtiān zǎoshang qī diǎn kěyǐ jiào wǒ qǐchuáng ma?)
(Bạn) có thể đánh thức tôi lúc 7 giờ sáng mai được không?
8. 可不可以帮我寄这个包裹?(Kěbù kěyǐ bāng wǒ jì zhège bāoguǒ?)
Có thể giúp tôi gửi bưu kiện này không?
9. 可否借我几分钟时间?(Kěfǒu jiè wǒ jǐ fēnzhōng shíjiān?)
Có thể dành cho tôi mấy phút không?
10. 能把电视声音关小一点吗?(Néng bǎ diànshì shēngyīn guān xiǎo yīdiǎn ma?)
Có thể vặn nhỏ ti vi được không?
lam-quen
11. 荷娜,如果你可以跟他谈一谈,我将十分感激。(Hé nà, rúguǒ nǐ kěyǐ gēn tā tán yī tán)
Hana, tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể nói chuyện với anh ấy.
12. 你可以开车送我回家吗?(Nǐ kěyǐ kāichē sòng wǒ huí jiā ma?)
Bạn có thể lái xe đưa tôi về nhà không?
13. 我知道这很麻烦。(Wǒ zhīdào zhè hěn máfan).
14. 求求你。(Qiú qiú nǐ). Năn nỉ bạn đấy.
A:我现在帮不了你。(Wǒ xiànzài bāng bùliǎo nǐ). Bây giờ tôi không thể giúp bạn được.
B:求求你,帮帮忙吧。(Qiú qiú nǐ, bāng bāngmáng ba). Giúp tôi đi, năn nỉ bạn đó.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments