Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề SỔ SÁCH KẾ TOÁN

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Nội dung bài học:
1. 损益表 (Sǔnyì biǎo): Bảng báo cáo lỗ lãi
2. 财务报表 (Cáiwù bàobiǎo): Bảng báo cáo tài chính
3. 合并结算表 (Hébìng jiésuàn biǎo): Bảng báo cáo tài chính hợp nhất
4. 工作日报 (Gōngzuò rìbào): Bảng báo cáo thời gian làm việc hàng ngày
5. 资产负债报 (Zīchǎn fùzhài bào): Bảng cân đối kế toán
6. 试算表 (Shì suàn biǎo): Bảng cân đối thử
7. 对帐单 (Duì zhàng dān): Bảng đối chiếu nợ
8. 手指对照表 (Shǒuzhǐ duìzhào biǎo): Bảng đối chiếu thu chi
9. 成本计算表 (Chéngběn jìsuàn biǎo): Bảng kê giá thành
10. 用料单 (Yòng liào dān): Phiếu vật tư
11. 库存表 (Kùcún biǎo): Bảng báo cáo tiền mặt
12. 银行结单 (Yínháng jié dān): Bảng kê tài khoản ngân hàng
13. 附表 (Fù biǎo): Bảng kèm theo
14. 工资单 (Gōngzī dān): Bảng lương
15. 决算表 (Juésuàn biǎo): Bảng quyết toán
16. 比较表 (Bǐjiào biǎo): Bảng so sánh
17. 汇总表 (Huìzǒng biǎo): Bảng tổng hợp thu chi
18. 工资汇总表 (Gōngzī huìzǒng biǎo): Bảng tổng hợp tiền lương
19. 旬报 (Xún bào): Báo cáo 10 ngày
20. 年报 (Niánbào): Báo cáo năm
21. 日报 (Rìbào): Báo cáo ngày
22. 月报 (Yuè bào): Báo cáo tháng
23. 统计图表 (Tǒngjì túbiǎo): Biểu đồ thống kê
24. 转帐 (Zhuǎnzhàng): Chuyển khoản
25. 旧欠帐 (Jiù qiàn zhàng): Dư nợ gốc
26. 簿记 (Bùjì): Ghi chép sổ sách
27. 记某人帐 (Jì mǒu rén zhàng): Ghi khoản thiếu chịu vào sổ
thu-tuc-du-lich

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments