Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề thể hiện cảm xúc vui vẻ

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề thể hiện cảm xúc vui vẻ

1. 我很高兴。(Wǒ hěn gāoxìng). Tôi rất vui.
– 我太高兴了。(Wǒ tài gāoxìngle). Tôi vui quá.
– 我心情很好。(Wǒ xīnqíng hěn hǎo). Tâm trạng tôi rất tốt.
– 我真的很高兴。(Wǒ zhēn de hěn gāoxìng). Tôi thực sự rất vui.
– 今天我很愉快。(Jīntiān wǒ hěn yúkuài). Hôm nay tôi rất vui.
– 我也很愉快。(Wǒ yě hěn yúkuài). Tôi cũng rất vui
2. 感觉很棒 (Gǎnjué hěn bàng). Cảm thấy rất tuyệt.
– 我感觉很好。(wǒ gǎnjué hěn hǎo). Tôi cảm thấy rất tốt.
– 我很兴奋。(Wǒ hěn xīngfèn). Tôi rất hào hứng.
3. 妙极了。(Miào jíle). Thật tuyệt.
A:金先生,我完全同意你的观点。(Jīn xiānshēng, wǒ wánquán tóngyì nǐ de guāndiǎn).
Thầy Kim, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của thầy.
B:这太好了。(Zhè tài hǎole). Thế thì tốt quá!
4. 你的想法好极了。(Nǐ de xiǎngfǎ hǎo jíle). Ý hay!/Ý tưởng của bạn thật tuyệt!
– 想法非常好。(Xiǎngfǎ fēicháng hǎo). Ý tưởng rất hay.
5. 我真的很高兴!(Wǒ zhēn de hěn gāoxìng!) Tôi thực sự rất vui!
– 我心情太好了。(Wǒ xīnqíng tài hǎole). Tâm trạng tôi rất vui.
6. 我很幸福。(Wǒ hěn xìngfú). Tôi rất hạnh phúc.
*因为···我很幸福。(Yīnwèi•••wǒ hěn xìngfú). Bởi vì… tôi rất hạnh phúc/vui.
– 因为你能来,我真的很幸福。(Yīnwèi nǐ néng lái, wǒ zhēn de hěn xìngfú). Tôi thực sự rất
– 因为把那件事告诉我,我很幸福。(Yīnwèi bǎ nà jiàn shì gàosù wǒ, wǒ hěn xìngfú). Tôi rất vui vì bạn đã kể chuyện đó với tôi.
7. 太壮观了!(Tài zhuàngguānle!) Thật hùng vĩ làm sao!
– 太棒!(Tài bàng!v Quá tuyệt!
8. 知道这消息真是太好了!(Zhīdào zhè xiāoxī zhēnshi tài hǎole!) Biết được tin này thật rất
– 听到这个消息太好了。(Tīng dào zhège xiāoxī tài hǎole). Nghe được tin này thật vui quá.
– 真是让人高兴的好消息。(Zhēnshi ràng rén gāoxìng de hǎo xiāoxī). Rất vui khi biết tin tốt
A:我上个月结婚了。(Wǒ shàng gè yuè jiéhūnle). Tôi đã lập gia đình hồi tháng trước.
B:真是让人高兴的好消息。(Zhēnshi ràng rén gāoxìng de hǎo xiāoxī). Rất vui khi biết tin
9. 好极了!(Hǎo jíle!) Thật tuyệt vời!
– 奇妙的,不可思议的。(Qímiào de, bùkěsīyì de). Tuyệt vời, không thể tin được.
– 太美妙了!(Tài měimiàole!) Quá tuyệt!
– 非常有魅力!(Fēicháng yǒu mèilì!) Rất hấp dẫn.
A:你觉得这部电影怎么样?(Nǐ juédé zhè bù diànyǐng zěnme yàng?) Bạn thấy bộ phim này
B:好极了! (Hǎo jíle!) Thật tuyệt vời!
10. 我高兴极了。(Wǒ gāoxìng jíle). Tôi hết sức vui sướng.
– 再也没有比这更高兴的了。(Zài yě méiyǒu bǐ zhè gèng gāoxìng dele). Không có chuyện gì vui bằng chuyện này.
– 我高兴得要跳起来了。(Wǒ gāoxìng dé yào tiào qǐláile). Tôi mừng đến mức muốn nhảy
A:看起来你非常高兴。(Kàn qǐlái nǐ fēicháng gāoxìng). Xem ra bạn rất vui.
B:是的,我高兴极了。(Shì de, wǒ gāoxìng jíle). Đúng vậy, tôi vô cùng vui sướng.
11. 哇!(Wa!) Ôi chao!
phan-doi
A:哇,你真是太漂亮了!(Wa, nǐ zhēnshi tài piàoliangle!) Chà, bạn thật là đẹp!
B:谢谢。(Xièxiè). Cảm ơn nhé!
12. 俊锡,对你的升迁,我说不出有多高兴。(Jùn xī, duì nǐ de shēngqiān, wǒ shuō bu chū yǒu duō gāoxìng). Tuấn Tích, biết anh được thăng chức tôi vui không nói nên lời.
– 我无法描述自己有多高兴。 (Wǒ wúfǎ miáoshù zìjǐ yǒu duō gāoxìng). Tôi vui đến mức không thể tả

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments