[Thuật ngữ Nho Giáo] Tam Cương Ngũ Thường

[Thuật ngữ Nho Giáo] Tam Cương Ngũ Thường
Thành ngữ tiếng Trung, Trung Hoa 24/7, Văn hoá Trung Hoa