Menu

0240 – 上班 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《上》的笔顺动画写字动画演示

《上》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《班》的笔顺动画写字动画演示

《班》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我周五不上班
 • 我周五不上班
 • Wǒ zhōu wǔ bù shàngbān
 • Ủa châu ủ bu sang ban
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không đi làm vào các ngày thứ sáu
 • Dịch tiếng Anh – I’m off on Fridays

Ví dụ 2:

 • 你什么时候上班?
 • 你什麼時候上班?
 • Nǐ shénme shíhòu shàngbān?
 • Nỉ sấn mơ sứ hâu sang ban?
 • Dịch tiếng Việt – Mấy giờ bạn đi làm
 • Dịch tiếng Anh – What time do you go to work?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  24  =  29