Menu

0116 – 下 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《下》的笔顺动画写字动画演示

《下》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 雨下得很大
 • 雨下得很大
 • Yǔ xià de hěn dà.
 • Duy xa tợ hẩn ta
 • Trời đang mưa rất to.
 • It’s raining heavily.

Ví dụ 2:

 • 很多情况下
 • 很多情況下
 • Hěnduō qíngkuàng xià
 • hẩn tua chính khuang xa
 • Trong nhiều trường hợp
 • in many instances


Các chữ Hán đồng âm

 • 𡨄


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

2  +    =  6