Menu

0592 – 主要 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《主》的笔顺动画写字动画演示

《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 主要是因为
 • Phồn – 主要是因為
 • Pinyin – Zhǔyào shi yīnwèi
 • Bồi – Chủ dao sư in uây
 • Dịch tiếng Việt – Chủ yếu là vì
 • Dịch tiếng Anh – largely because of

Ví dụ 2:

 • Giản – 搅匀主要成分
 • Phồn – 攪勻主要成分
 • Pinyin – Jiǎo yún zhǔyào chéngfèn
 • Bồi – Chẻo duýn chủ dao chấng phân
 • Dịch tiếng Việt – Khuấy cac thành phần chủ đạo
 • Dịch tiếng Anh – Homogenize the main ingredients.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

64  +    =  65