Menu

0811 – 交 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《交》的笔顺动画写字动画演示

《交》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 都交出来!
 • Phồn – 都交出來!
 • Pinyin – Dōu jiāo chūlái!
 • Bồi – Tâu cheo chu lái!
 • Dịch tiếng Việt – Cứ giao nó đi!
 • Dịch tiếng Anh – Just hand it over!’

Ví dụ 2:

 • Giản – 与某人交朋友
 • Phồn – 與某人交朋友
 • Pinyin – Yǔ mǒu rén jiāo péngyǒu
 • Bồi – Dủy mẩu rấn cheo pấng dẩu
 • Dịch tiếng Việt – Kết bạn với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to make friends with somebody


Các chữ Hán đồng âm

 • 䴔: a kind of aquatic bird;
 • 姣: cunning; pretty;
 • 娇: lovable; pampered; tender; delicate; frail;
 • 憍: arrogant;
 • 椒: pepper;
 • 浇: to pour liquid; to irrigate (using waterwheel); to water; to cast (molten metal); to mold;
 • 焦: burnt; scorched; charred; worried; anxious; coke;
 • 燋: to cauterize; to scorch;
 • 礁: reef; shoal rock;
 • 簥: large pipe;
 • 胶: to glue; glue; gum; rubber;
 • 茭: Zizania aquatica;
 • 蕉: banana;
 • 蛟: a legendary dragon with the ability to control rain and floods; see also 蛟龍|蛟龙[jiao1 long2];
 • 蟭: eggs of mantis;
 • 詨: kind of cicada, cosmopsaltria;
 • 跤: a tumble; a fall;
 • 郊: suburbs; outskirts;
 • 骄: haughty; proud; arrogant;
 • 鹪: eastern wren;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  14  =  19