Menu

0986 – 使 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《使》的笔顺动画写字动画演示

《使》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《使》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 使自己紧靠
 • Phồn – 使自己緊靠
 • Pinyin –  Shǐ zìjǐ jǐn kào
 • Bồi – Sử chư chí chỉn khào
 • Dịch tiếng Việt – tự khép mình lại
 • Dịch tiếng Anh – to brace oneself

Ví dụ 2:

 • Giản – 使自己出丑
 • Phồn – 使自己出醜
 • Pinyin – Shǐ zìjǐ chūchǒu
 • Bồi – Sử chư chỉ chu chẩu
 • Dịch tiếng Việt – Làm cho mình xấu đi
 • Dịch tiếng Anh – to make a fool of o.s.


Các chữ Hán đồng âm

 • 乨: archaic variant of 始[shi3];
 • 史: history; annals; title of an official historian in ancient China;
 • 始: to begin; to start; then; only then;
 • 宩: 宩
 • 屎: stool; feces; ear wax; nasal mucus;
 • 矢: arrow; dart; straight; to vow; to swear; old variant of 屎[shi3];
 • 豕: hog; swine;
 • 驶: to gallop; speedily; to proceed to; to pilot (ship, plane etc); to sail;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  6  =  10