Menu

0380 – 公斤 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《公》的笔顺动画写字动画演示

《公》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《斤》的笔顺动画写字动画演示

《斤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一公斤为两磅
 • Phồn – 一公斤為兩磅
 • Pinyin – Yī gōngjīn wèi liǎng bàng
 • Bồi – I cung chin uây lẻng bang
 • Dịch tiếng Việt – Một kilô là hai cân Anh
 • Dịch tiếng Anh – A kilo is two pounds.

Ví dụ 2:

 • Giản – 半磅/ 公斤/ 英里
 • Phồn – 半磅/ 公斤/ 英里
 • Pinyin – Bàn bàng/ gōngjīn/ yīnglǐ
 • Bồi – Ban bang / cung chin / inh lỉ
 • Dịch tiếng Việt – nửa pound / kilo / dặm
 • Dịch tiếng Anh – half a pound/ kilo/ mile


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

2  +  4  =