Menu

0387 – 关于 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《关》的笔顺动画写字动画演示

《关》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《于》的笔顺动画写字动画演示

《于》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是关于什么的?
 • Phồn – 這是關於什麼的?
 • Pinyin – Zhè shì guānyú shénme de?
 • Bồi – Chưa sư quan duý sấn mơ tợ?
 • Dịch tiếng Việt – nó nói về cái gì
 • Dịch tiếng Anh – what’s it about?

Ví dụ 2:

 • Giản – 记 关于某事的 日记
 • Phồn – 記 關於某事的 日記
 • Pinyin – Jì guānyú mǒu shì de rìjì
 • Bồi – Chi quan duý mẩu sư tợ rư chi
 • Dịch tiếng Việt – viết nhật ký về sự việc nào đó
 • Dịch tiếng Anh – to keep a journal (of something)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  86  =  93