Menu

0449 – 历史 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《历》的笔顺动画写字动画演示

《历》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《史》的笔顺动画写字动画演示

《史》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 久远的历史
 • Phồn – 久遠的歷史
 • Pinyin – Jiǔyuǎn de lìshǐ
 • Bồi – Chiếu doẻn tợ li sử
 • Dịch tiếng Việt – Lịch sử lâu đời
 • Dịch tiếng Anh – remote history

Ví dụ 2:

 • Giản – 中国的历史非常吸引人
 • Phồn – 中國的歷史非常吸引人
 • Pinyin – Zhōngguó de lìshǐ fēicháng xīyǐn rén
 • Bồi – Chung cúa tợ li sử phây cháng xi ỉn rấn
 • Dịch tiếng Việt – Lịch sử Trung Quốc rất hấp dẫn mọi người
 • Dịch tiếng Anh – China has a very interesting history.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

78  +    =  87