Menu

0583 – 才 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 直到现在才
 • Phồn – 直到現在才
 • Pinyin – Zhídào xiànzài cái
 • Bồi – chứ tao xen chai chái
 • Dịch tiếng Việt – Cho đến bây giờ.
 • Dịch tiếng Anh – Until now.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我刚刚才到
 • Phồn – 我剛剛才到
 • Pinyin – Wǒ gānggāng cái dào
 • Bồi – ủa cang cang chái tao
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vừa mới đến.
 • Dịch tiếng Anh – I’ve only just arrived.


Các chữ Hán đồng âm

 • 䟖: erroneous variant of 趾[zhi3];
 • 厎: whetstone;
 • 咫: 8 in. length unit of Zhou dynasty;
 • 址: location; site;
 • 夂: walk slowly’ component in Chinese characters; see also 冬字頭|冬字头[dong1 zi4 tou2];
 • 徵: 4th note in pentatonic scale 五音[wu3 yin1], roughly sol; see also 徵|征[zheng1];
 • 恉: purport;
 • 指: finger; to point at or to; to indicate or refer to; to depend on; to count on; (of hair) to stand on end;
 • 旨: imperial decree; purport; aim; purpose;
 • 枳: (orange); hedge thorn;
 • 止: to stop; to prohibit; until; only;
 • 沚: islet;
 • 祉: felicity;
 • 纸: paper; CL:張|张[zhang1],沓[da2]; classifier for documents, letter etc;
 • 芷: angelica (type of iris); plant root used in TCM;
 • 趾: toe;
 • 轵: end of axle outside of hub;
 • 酯: ester;
 • 阯: foundation;
 • 黹: embroidery;
 • 𠮛: purpose; excellent


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

1  +  5  =