Menu

0583 – 才 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

Thuyết minh hoạt hình về đột quỵ Hoạt hình Viết về "Tài năng"

Trình diễn từng bước về thứ tự đột quỵ của "Tài năng" (viết một nét, viết một nét)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 直到现在才
 • Phồn – 直到現在才
 • Pinyin – Zhídào xiànzài cái
 • Bồi – chứ tao xen chai chái
 • Dịch tiếng Việt – Cho đến bây giờ.
 • Dịch tiếng Anh – Until now.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我刚刚才到
 • Phồn – 我剛剛才到
 • Pinyin – Wǒ gānggāng cái dào
 • Bồi – ủa cang cang chái tao
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vừa mới đến.
 • Dịch tiếng Anh – I’ve only just arrived.


Các chữ Hán đồng âm

 • 䟖: erroneous variant of 趾[zhi3];
 • 厎: whetstone;
 • 咫: 8 in. length unit of Zhou dynasty;
 • 址: location; site;
 • 夂: walk slowly’ component in Chinese characters; see also 冬字頭|冬字头[dong1 zi4 tou2];
 • 徵: 4th note in pentatonic scale 五音[wu3 yin1], roughly sol; see also 徵|征[zheng1];
 • 恉: purport;
 • 指: finger; to point at or to; to indicate or refer to; to depend on; to count on; (of hair) to stand on end;
 • 旨: imperial decree; purport; aim; purpose;
 • 枳: (orange); hedge thorn;
 • 止: to stop; to prohibit; until; only;
 • 沚: islet;
 • 祉: felicity;
 • 纸: paper; CL:張|张[zhang1],沓[da2]; classifier for documents, letter etc;
 • 芷: angelica (type of iris); plant root used in TCM;
 • 趾: toe;
 • 轵: end of axle outside of hub;
 • 酯: ester;
 • 阯: foundation;
 • 黹: embroidery;
 • 𠮛: purpose; excellent


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

45  +    =  51