Menu

0394 – 后来 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《后》的笔顺动画写字动画演示

《后》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 后来的人没有位置坐
 • 後來的人沒有位置坐
 • Hòulái de rén méiyǒu wèizhì zuò
 • Hâu lái tợ rấn mấy dẩu uây chư chua
 • Những người đến muộn sẽ không có chỗ ngồi.
 • The people who arrive late won’t get seats.

Ví dụ 2:

 • 车库是后来才建的
 • 車庫是後來才建的
 • Chēkù shì hòulái cái jiàn de
 • Chưa khu sư hâu lái chái chen tợ
 • Nhà để xe đã được xây dựng sau đó
 • The garage was built on later.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  8  =  15