Menu

0180 – 告诉 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《告》的笔顺动画写字动画演示

《告》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《诉》的笔顺动画写字动画演示

《诉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我不敢告诉他
 • 我不敢告訴他
 • Wǒ bù gǎn gàosù tā
 • Ủa bu cản gao su tha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không dám nói với anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – I daren’t tell him

Ví dụ 2:

 • 告诉某人说…
 • 告訴某人說…
 • Gàosù mǒu rén shuō…
 • Cao su mẩu rấn sua …
 • Dịch tiếng Việt – nói với ai đó rằng …
 • Dịch tiếng Anh – to tell somebody that…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

2  +  2  =