Menu

1206 – 安慰 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我丈夫不断安慰我
 • Phồn -我丈夫不斷安慰我
 • Pinyin -Wǒ zhàngfū bùduàn ānwèi wǒ
 • Bồi – Ủa chang phu pu toan an uây ủa
 • Dịch tiếng Việt – Chồng tôi cứ an ủi tôi và quan tâm đến cảm xúc của tôi
 • Dịch tiếng Anh – My husband was endlessly reassuring about how I felt.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我安慰了他几句
 • Phồn -我安慰了他幾句。
 • Pinyin -Wǒ ānwèi le tā jǐ jù.
 • Bồi – Ủa an uây lơ tha chỉ chuy
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã an ủi anh ta vài lời.
 • Dịch tiếng Anh – I said a few comforting words to him.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

18  +    =  24