Menu

0602 – 安排 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《安》的笔顺动画写字动画演示

《安》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《排》的笔顺动画写字动画演示

《排》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 已安排好
 • Phồn – 已安排好
 • Pinyin – Yǐ ānpái hǎo
 • Bồi – ỉ an pái hảo
 • Dịch tiếng Việt – Sắp xếp
 • Dịch tiếng Anh – it was arranged that

Ví dụ 2:

 • Giản – 被安排做某事
 • Phồn – 被安排做某事
 • Pinyin – Bèi ānpái zuò mǒu shì
 • Bồi – Pây an pái chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Sắp xếp để làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be down for something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  13  =  16