Menu

0743 – 工资 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《工》的笔顺动画写字动画演示

《工》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《资》的笔顺动画写字动画演示

《资》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一天的工资
 • Phồn – 一天的工資
 • Pinyin – Yītiān de gōngzī
 • Bồi – I thiên tơ cung chư
 • Dịch tiếng Việt