Menu

0154 – 帮助 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 没有任何帮助
 • 沒有任何幫助
 • Méiyǒu rènhé bāngzhù
 • Mấy dẩu rấn hứa bang chu
 • Dịch tiếng Việt – không có ai giúp đỡ
 • Dịch tiếng Anh – without any help

Ví dụ 2:

 • 谢谢你的帮助
 • 謝謝你的幫助
 • Xièxiè nǐ de bāngzhù
 • Xiê xiê nỉ tợ bang chu
 • Dịch tiếng Việt – Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của bạn
 • Dịch tiếng Anh – Thanks for all your help.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  32  =  38