Menu

0140 – 怎么 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《怎》的笔顺动画写字动画演示

《怎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《么》的笔顺动画写字动画演示

《么》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 怎么都行
 • 怎麼都行
 • Zěnme dōu xíng
 • Bồi – Chẩn mơ tâu xính
 • Dịch tiếng Việt – Sao cũng được
 • Dịch tiếng Anh – Whatever

Ví dụ 2:

 • 他怎么了?
 • 怎麼都行
 • Tā zěnme le?
 • Bồi – Tha chẩn mơ lơ?
 • Dịch tiếng Việt – có chuyện gì với anh ta vậy?
 • Dịch tiếng Anh – what’s up with him?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  45  =  49