Menu

0281 – 意思 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《思》的笔顺动画写字动画演示

《思》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你什么意思?
 • 你什麼意思?
 • Nǐ shénme yìsi?
 • Nỉ sấn mơ i sự?
 • Ý anh là gì?
 • what do you mean?

Ví dụ 2:

 • 我理会他的意思
 • 我理會他的意思
 • Wǒ lǐhuì tā de yìsi.
 • Ủa lỉ huây tha tợ i sự
 • Tôi hiểu ý anh ấy.
 • I understand what he means.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  34  =  40