Menu

0155 – 报纸 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《纸》的笔顺动画写字动画演示

《纸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 今天的报纸
 • 今天的報紙
 • Jīntiān de bàozhǐ
 • Chin then tợ bao chử
 • Dịch tiếng Việt – tờ báo ngày hôm nay
 • Dịch tiếng Anh – today’s paper

Ví dụ 2:

 • 报纸的头版有好消息
 • 報紙的頭版有好消息
 • Bàozhǐ de tóu bǎn yǒu hǎo xiāoxī
 • Bao chử tợ tấu bản dấu hảo xeo xị
 • Dịch tiếng Việt – Tờ báo có  tin hay trên trang nhất của nó
 • Dịch tiếng Anh – The newspaper had good news on its front page.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

1  +    =  5