Menu

0344 – 担心 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《担》的笔顺动画写字动画演示

《担》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为某人担心
 • Phồn – 為某人擔心
 • Pinyin – Wèi mǒu rén dānxīn
 • Bồi – Uây mẩu rấn tai xin
 • Dịch tiếng Việt – quan tâm đến ai đó
 • Dịch tiếng Anh – concern for somebody

Ví dụ 2:

 • Giản – 担心某人/ 某事
 • Phồn – 擔心某人/ 某事
 • Pinyin – Dānxīn mǒu rén/ mǒu shì
 • Bồi – Tan xin mẩu rấn / mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – quan tâm đến ai đó / cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be concerned about somebody/ something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

89  +    =  91