Menu

0193 – 机场 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《机》的笔顺动画写字动画演示

《机》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《场》的笔顺动画写字动画演示

《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 在机场等候
 • 在機場等候
 • Zài jīchǎng děnghòu
 • Chai chi chảng tẩng hâu
 • Dịch tiếng Việt – chờ đợi ở sân bay
 • Dịch tiếng Anh – wait at the airport

Ví dụ 2:

 • 他刚刚离开机场
 • 他剛剛離開機場
 • Tā gānggāng líkāi jīchǎng
 • Tha cang cang lí khai chi chảng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy vừa rời sân bay.
 • Dịch tiếng Anh – He had just left for the airport.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

61  +    =  65