Menu

0221 – 每 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《每》的笔顺动画写字动画演示

《每》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 每小时100公里
 • 每小時100公里
 • Měi xiǎoshí 100 gōnglǐ
 • Mấy xẻo sứ 1 bải cung lỉ
 • Dịch tiếng Việt – 100 km một giờ
 • Dịch tiếng Anh – 100 km an hour

Ví dụ 2:

 • 一点/ 每一分
 • 一點/ 每一分
 • Yīdiǎn/ měi yī fēn
 • I tẻn / mẩy i phân
 • Dịch tiếng Việt – Một chút / mỗi phút
 • Dịch tiếng Anh – an/ every ounce of


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  40  =  43