Menu

0567 – 用 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 用用脑子吧!
 • Phồn – 用用腦子吧!
 • Pinyin – Yòng yòng nǎozi ba!
 • Bồi – Dung dung nảo chự ba!
 • Dịch tiếng Việt – Sử dụng não đi chứ!
 • Dịch tiếng Anh – Just think!

Ví dụ 2:

 • Giản – 那有用吗?
 • Phồn – 那有用嗎?
 • Pinyin – Nà yǒuyòng ma?
 • Bồi – Na dẩu dung ma?
 • Dịch tiếng Việt – Điều đó có hữu ích không?
 • Dịch tiếng Anh – Does that help?


Các chữ Hán đồng âm

 • 醟: to drink to excess; dissolute;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

36  +    =  39