Menu

0296 – 知道 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 让某人知道
 • 讓某人知道
 • Ràng mǒu rén zhīdào
 • Rang mẩu rến chư tao
 • Để ai đó hiểu ra
 • to give somebody a shout

Ví dụ 2:

 • 没有人会知道
 • 沒有人會知道
 • Méiyǒu rén huì zhīdào
 • Mấy dẩu rấn huây chư tao
 • Chẳng có ai có thể hiểu
 • one never knows


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  59  =  60