Menu

0303 – 矮 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《矮》的笔顺动画写字动画演示

《矮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我矮他一头
 • 我矮他一頭
 • Wǒ ǎi tā yītóu
 • Úa ải tha i thấu
 • Tôi thấp hơn anh ta 1 cái đầu
 • I’m a head shorter than him.

Ví dụ 2:

 • 不,她很矮
 • 不,她很矮
 • Bù, tā hěn ǎi
 • Bu, tha hấn ải
 • Không, cô ấy rất thấp.
 • No, she is short.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  68  =  72