Menu

0065 – 米饭 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 米饭烧焦了
 • 米飯燒焦了
 • Mǐfàn shāo jiāole
 • Mỉ phan sao cheo lợ
 • Cơm bị khê rồi
 • The rice is burnt.

Ví dụ 2:

 • 把米饭搁在一边30分钟
 • 把米飯擱在一邊30分鐘
 • Bǎ mǐfàn gē zài yìbiān 30 fēnzhōng.
 • Bá mỉ phan cưa chai i ben san sứ phân chung
 • Đặt nồi cơm trong 30 phút
 • Set the rice aside for 30 minutes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

2  +  3  =