Menu

0443 – 裤子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 裤子都被穿破了
 • Phồn – 褲子都被穿破了
 • Pinyin – Kùzi dōu bèi chuān pòle
 • Bồi – Khu chự tâu bây choan pua lợ
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc quần mòn cả rồi
 • Dịch tiếng Anh – The trousers were completely worn out.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他裤子的拉锁没拉上
 • Phồn – 他褲子的拉鎖沒拉上
 • Pinyin – Tā kùzi de lāsuǒ méi lā shàng
 • Bồi – Tha khu chự tợ la sủa mấy la sang
 • Dịch tiếng Việt –  Quần anh ấy chưa kéo khoá
 • Dịch tiếng Anh – His fly was undone.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

5  +  5  =