Menu

0416 – 见面 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们大多数时间都见面
 • Phồn – 我們大多數時間都見面
 • Pinyin – Wǒmen dà duōshù shíjiān dōu jiànmiàn
 • Bồi – Ủa mân ta tua su sứ chen tâu chen men
 • Dịch tiếng Việt – chúng tôi gặp nhau hầu hết thời gian
 • Dịch tiếng Anh – we see each other most days

Ví dụ 2:

 • Giản – 此后他们天天见面
 • Phồn – 此後他們天天見面
 • Pinyin – Cǐhòu tāmen tiāntiān jiànmiàn
 • Bồi – Chử hâu tha mân ten ten chen men
 • Dịch tiếng Việt – Sau đó họ gặp nhau mỗi ngày.
 • Dịch tiếng Anh – After that they met every day.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  61  =  67