Menu

0086 – 认识 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《认》的笔顺动画写字动画演示

《认》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 

《识》的笔顺动画写字动画演示

《识》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我不认识他
 • 我不認識他
 • Wǒ bù rènshì tā
 • Ủa bu rân sư tha
 • anh ấy không biết tôi
 • he was unknown to me

Ví dụ 2:

 • 我不认识汉字
 • 我不認識漢字
 • Wǒ bù rènshì hànzì
 • Ủa bu rân sư han chự
 • Tôi không biết chữ tiếng Trung
 • I can’t read Chinese characters.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

1  +  7  =