Menu

0021 – 都 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐỀU
 • Phát âm bồi: tâu
 • Pinyin: Dōu
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: also
 • Nghĩa tiếng Việt: đều


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 怎么都行
 • 怎麼都行
 • Zěnme dōu xíng
 • Chẩn mơ tâu xính
 • Sao cũng được
 • Anything will do.

Ví dụ 2:

 • 我们都坐下了
 • 我們都坐下了
 • Wǒmen dōu zuò xiàle
 • Ủa mân tâu chua xia lợ
 • Chúng tôi đều ngồi xuống
 • We all sat down


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

44  +    =  45