Menu

0361 – 饿 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她饿了/ 渴了
 • Phồn – 她餓了/ 渴了
 • Pinyin – Tā èle/ kěle
 • Bồi – Tha ơ lợ / khửa lợ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đói / khát
 • Dịch tiếng Anh – she’s hungry/ thirsty

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们吃点儿东西吧,我很饿
 • Phồn – 我們吃點兒東西吧,我很餓
 • Pinyin – Wǒmen chī diǎn er dōngxī ba, wǒ hěn è
 • Bồi – Ủa mân chư tẻn ơ tung xi ba, úa hẩn ơ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta ăn chút gì đi, tôi đói quá rồi
 • Dịch tiếng Anh – Let’s have something to eat, because I’m so hungry.


Các chữ Hán đồng âm

 • 崿


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  75  =  76