Menu

1222 – 保险 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《保》字的笔顺动画演示

《保》的笔顺动画写字动画演示

《保》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《保》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《险》字的笔顺动画演示

《险》的笔顺动画写字动画演示

《险》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《险》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 买防备…的保险
 • Phồn – 買防備…的保險
 • Pinyin – Mǎi fángbèi…de bǎoxiǎn
 • Bồi – Mải pháng pây … tơ páo xiển
 • Dịch tiếng Việt – Mua bảo hiểm (chống lại)
 • Dịch tiếng Anh – to take out insurance (against)

Ví dụ 2:

 • Giản – 聚焦保险市场
 • Phồn – 聚焦保險市場
 • Pinyin – Jùjiāo bǎoxiǎn shìchǎng
 • Bồi – Chuy cheo páo xiển sư chảng
 • Dịch tiếng Việt – tập trung vào thị trường bảo hiểm
 • Dịch tiếng Anh – focus on the insurance market


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  30  =  31