Menu

1235 – 本领 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《本》字的笔顺动画演示

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《领》字的笔顺动画演示

《领》的笔顺动画写字动画演示

《领》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《领》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 本领练好了,竞争就比较容易了
 • Phồn – 本領練好了,競爭就比較容易了
 • Pinyin – Běnlǐng liàn hǎole, jìngzhēng jiù bǐjiào róngyìle
 • Bồi – Pấn lỉnh liên hảo lơ, chinh châng chiêu pỉ cheo rúng i lơ
 • Dịch tiếng Việt – Một khi bạn đã thành thạo các kỹ năng của mình,  việc cạnh tranh sẽ dễ dàng hơn
 • Dịch tiếng Anh – When that is done, the race will be found comparatively easy.
 • Ví dụ 2:
 • Giản – 因此,要瞄准的大目标就是要练好工作本领
 • Phồn – 因此,要瞄準的大目標就是要練好工作本領
 • Pinyin – Yīncǐ, yào miáozhǔn de dà mùbiāo jiùshì yào liàn hǎo gōngzuò běnlǐng.
 • Bồi – Din chử dao méo chuẩn tơ ta mu peo chiêu sừ dao liên cung chua pấn lỉnh
 • Dịch tiếng Việt – Do đó, mục tiêu lớn cần nhắm đến là chất lượng làm việc được đào tạo tốt.
 • Dịch tiếng Anh – Hence, a great point to be aimed at is to get the working quality well trained.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

70  +    =  72