Menu

1236 – 本质 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《本》字的笔顺动画演示

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《质》字的笔顺动画演示

《质》的笔顺动画写字动画演示

《质》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《质》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 爱国主义的本质是什么?
 • Phồn – 愛國主義的本質是什麼?
 • Pinyin –  Àiguó zhǔyì de běnzhí shì shénme?
 • Bồi – Ai cúa chủ di tơ pẩn chứ sừ sấn mơ?
 • Dịch tiếng Việt – Bản chất của lòng yêu nước là gì?
 • Dịch tiếng Anh – What’s the entity of patriotism?

Ví dụ 2:

 • Giản – 他本质上是个讨厌的人
 • Phồn – 他本質上是個討厭的人
 • Pinyin – Tā běnzhí shàng shìgè tǎoyàn de rén
 • Bồi – Tha pẩn chứ sang sư cưa thảo dàn tơ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã rất đau lòng.
 • Dịch tiếng Anh – He was sick at heart.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

5  +  5  =